SZEMLÉLÉS ÁLTAL VÁLTOZUNK EL

"Mi pedig az Úr dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal tükrözzük, és az Úr Lelke dicsőségről dicsőségre ugyanarra a képre formál át minket."(2Kor 3:18)

A szentségtelen élet átalakulása megszentelt életre állandó folyamat. Isten napról napra munkálkodik a hívő megszentelődésén; az embernek azonban vele együtt kell működnie, kitartóan törekednie, hogy az egyikféle erényt a másik után megszerezze. Mialatt az ember ezen fáradozik, Isten munkálja a megszerzett jó tulajdonságjegyek gyarapodását. A Megváltónk mindenkor kész meghallgatni a töredelmes, bűnbánó szív imáját; megsokszorozza a hűségesei iránti kegyelmét és békességét.

Örömmel árasztja rájuk az áldását, amelyre a gonoszsággal való küzdelemben szükségük van. János is, Júdás is tanítvány volt, és mindketten képviselik Krisztus hitvalló követőit. Mind a két tanítványnak egyaránt alkalma volt, hogy szemlélje és kövesse az isteni példaképet. Mindkettő egyformán szoros kapcsolatban élt Jézussal; kiváltságuk volt, hogy a tanítását hallgathatták. Mindkettőnek igen fogyatékos volt a jelleme; de mindketten hozzáférhettek az isteni kegyelemhez, amely átalakíthatja a tulajdonságukat.Augusztus. ÁTFORMÁLÓ KEGYELEM

Mialatt azonban az egyikük alázatos szívvel tanult Jézustól, a másik kimutatta, hogy nem cselekvője, csupán hallgatója az Igének. Egyikük "én"-je naponként meghalt, legyőzte a bűnt, és az igazság megszentelte az életét, viszont a másik, mivel ellenállt a kegyelem átformáló erejének, és az önző vágyának engedett, tehát teljesen Sátán rabszolgájává vált. A jellem ilyen átalakulása, miként János életéből is kiviláglik, mindenkor a Krisztussal való kapcsolat eredménye.

Bármilyen fogyatékossága is legyen valakinek, ha őszinte tanítványa Jézusnak, a jellemét átalakítja és megszenteli az isteni kegyelem hatalma. Mialatt, mintegy tükörben, szemléli az Úr dicsőségét, átalakul, dicsőségről dicsőségre, amíg hasonlóvá válik hozzá, akit imád... A hitvallói csak úgy tisztelhetik Istent, ha igyekeznek az Ő képére hasonulni, és hűségesen engedelmeskednek a vezetésének. Ekkor hirdethetik, mint az Üdvözítő bizonyságtevői, hogy mit tett értük az isteni kegyelem.

Ellen White írása alapján


[ Kattints a normál verzióhoz ]
Sütik törlésééig megjegyzi a beállítást!

TEGNAPI GONDOLAT HOLNAPI GONDOLAT VISSZA
hit tracker